Menu

Algemene Voorwaarden
Leoni van de Water, Sensual Wisdom School

November 2023 Leoni van de Water  – Algemene voorwaarden

Embodiment Expert | Reiki Master | Business Coach | headteacher Sensual Wisdom School 

Leoni van de Water / Sensual Wisdom School is een eenmanszaak gedreven door Leoni van de Water en opgenomen in het Rijksregister onder nummer: 70803358. Leoni van de Water werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

Leoni van de Water
Pythagorasstraat 76b
1098GE Amsterdam
Nederland
info@sensualwisdomschool.com 
www.sensualwisdomschool.com


1. Definities
1.1 Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. 

1.2 Offerte: de schriftelijke aanbieding door Leoni van de Water over onder andere de dienst, het product , de prijs, de termijnen et cetera. 

1.3 Opdracht: de dienst of product – zoals (online) business coaching, healing sessies, trainingen, (werk)boek, meditaties, Ebook – die door Leoni van de Water geleverd zal worden. 

1.4 Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Leoni van de Water een overeenkomst sluit. 

1.5 Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en Leoni van de Water 

1.6 Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leoni van de Water geen invloed kan uitoefenen en waardoor Leoni van de Water niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht. 

1.7 Partijen: Leoni van de Water en de opdrachtgever samen.

1.8 Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp en social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie.

2. Algemeen 
2.1 Leoni van de Water richt zich met name op (online) business coaching, energiewerk en teacher rondom embodiment & seksualiteit & bewustzijn van high level ondernemers en vrouwelijke leiders. Ze is reiki master, embodiment expert, tantra teacher, business coach, danseres en schrijver en daarnaast inspirator en motivator, alles in de meest ruime zin van het woord. 

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leoni van de Water en een opdrachtgever, waarop Leoni van de Water deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard. 

2.3 Door ondertekening van een offerte of overeenkomst, of goedkeurende opdrachtverstrekking met Leoni van de Water , verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.4 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Leoni van de Water voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken. 

2.6 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. 

2.7 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

2.8 Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Leoni van de Water zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. 

3.2 Leoni van de Water is slechts aan de offerte of aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. 

3.3 Leoni van de Water kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.4 Eveneens heeft Leoni van de Water te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. 

3.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

3.6 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Leoni van de Water daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Leoni van de Water anders aangeeft. 

3.7 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en looptijd van de overeenkomst 
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: – de (mondelinge) opdracht of het (mondelinge) aanbod schriftelijk bevestigd en ondertekend is ontvangen door Leoni van de Water; – de offerte getekend is ontvangen door Leoni van de Water; 

4.2 Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij Leoni van de Water 

4.3 Een mondeling gemaakte afspraak zal door Leoni van de Water schriftelijk worden bevestigd. 

4.4 De looptijd van de overeenkomst varieert van de type opdracht. 

4.5 De looptijd kan bijvoorbeeld een dag, enkele weken of maanden en eveneens de deelname aan een halfjaar of jaarprogramma zijn. 

4.6 De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.

5. Uitvoering van de overeenkomst 
5.1 Leoni van de Water zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Leoni van de Water heeft bij de uitvoering van de overeenkomst daarom een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

5.2 Voor coachees als opdrachtgevers geldt expliciet dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de te behalen doelen en resultaten. Leoni van de Water kan daarom niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en de resultaten van de coaching (zie ook artikel 5.1). 

5.3 Leoni van de Water heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5.4 De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en informatie waarvan Leoni van de Water aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig te verstrekken. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Leoni van de Water het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, in rekening te brengen aan de opdrachtgever. 

5.5 Leoni van de Water is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leoni van de Water is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Copyright/Intellectueel eigendom
6.1 Het eigendom van door Leoni van de Water verstrekte stukken, ideeën, methodes, concepten, boeken of andere zaken of zogenaamde rechten van voortbrengselen van de geest die zij heeft ontwikkeld, alles in de ruimste zin van het woord, blijft volledig van Leoni van de Water. Dit is niet het geval als dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Leoni van de Water hiervoor een vergoeding bedingen. 

6.2 Verkoop en/of vermeerdering aan derden van het bedoelde onder artikel 6.1 is verboden. 6.3 Leoni van de Water heeft het recht bij gebleken schending van het genoemde eigendom onder artikel 6.1, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. 

6.4 Al het door Leoni van de Water vervaardigde, mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leoni van de Water worden gebruikt, bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. 

6.5 Leoni van de Water behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Leoni van de Water mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

7. Aansprakelijkheid 
7.1 Indien Leoni van de Water aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door de opdrachtgever ter hand zijn gesteld; b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; c. fouten of tekortkomingen van door of namens Leoni van de Water ingeschakelde derden; d. Overmachtssituaties. 

7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Leoni van de Water slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Leoni van de Water, dan wel door Leoni van de Water ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden, die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

8. Betaling(svoorwaarden)
8.1 De betaaltermijn die Leoni van de Water hanteert, is uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum. Betaling moet gebeuren op een door Leoni van de Water aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 

8.2 Betaling geschiedt altijd voorafgaande aan de dienstverlening.

8.3 Hetgeen is opgenomen in artikel 8.2 geldt ook voor particulieren/consumenten, tenzij het gaat om levering van een product (geen dienst zijnde). 

8.4 Bij de levering van een product betaalt een particulier/consument altijd 50% vooraf, maar door middel van een zogenaamde individuele overeenkomst kan afgesproken worden dat de particulier/consument 100% voldoet. 

8.5 Leoni van de Water heeft het recht om periodiek te factureren. 8.6 In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. 

8.7 Betaling door de opdrachtgever is geenszins afhankelijk van uitbetaling naar aanleiding van een declaratie bij een zorgverzekeraar of inkomstenbelasting aan de zijde van de opdrachtgever.

8.8 Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Door Leoni van de Water zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

8.9 Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

8.10 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Leoni van de Water het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting. 8.11 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Leoni van de Water. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Annulering(svoorwaarden) en garantie
9.1 Een bedrijf als opdrachtgever heeft het recht de opdracht enkel schriftelijk en in onderling overleg te annuleren. Leoni van de Water heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
1. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
2. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering: 
– Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten; 
– Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
 – Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis
– en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten. 

9.2 Voor het volgen van een Sensual Wisdom School programma; in de categorie reiki, sensual wisdom of business, zowel een lessenreeks, 1:1 retreat of coachingstraject, live of online, gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: 

(Business) Coaching 1:1 sessie of 1-daags retreat 
Bij het annuleren van een (Business) Coaching 1:1-dag geldt: – dat je deze tot 7 dagen voor aanvang kosteloos kunt annuleren. – Tussen 7 dagen en 1 dag: worden 25% annuleringskosten in rekening gebracht; – Op de dag zelf (tot en met 24 uur van tevoren): 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis en verblijfkosten of andere bijkomende kosten. Een 1-daags retreat kan eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij eventuele reis- en verblijfkosten of andere bijkomende of reeds gemaakte kosten kunnen worden doorbelast. 

(Online)
Programma/Traject/retreats 

Bij het volgen van een (x-weken, drie-maanden, halfjaar- of jaar-) programma of training (o.a. Sensual Wisdom Serie en Reiki 1,2 of 3) geldt het volgende: 

– Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede match blijkt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een garantietermijn tot en met het volgen van de eerste coach of les dag. Opdrachtgever is in dat geval enkel de aanbetaling en eventueel overige kosten verschuldigd. Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd. 

9.3 De voorwaarden in artikel 9.1 en 9.2 omschreven gelden in alle gevallen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de opdrachtgever. 

9.4 Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen Leoni van de Water heeft het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken. 

9.5 Is de opdrachtgever een particulier/consument dan heeft deze het recht de opdracht schriftelijk en in onderling overleg te annuleren. Leoni van de Water heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; 

9.6 Leoni van de Water heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

9.7 Bij onvoldoende deelnemers is Leoni van de Water / Sensual Wisdom School gerechtigd te annuleren dan wel te verzetten. U ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang bericht.

10. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid 
10.1 Leoni van de Water is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

10.2 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Leoni van de Water en is tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 11. 

Geheimhouding 
11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat. 

11.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

11.3 Aan een opdracht zal door Leoni van de Water niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

12. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht
12.1 In het geval er sprake is van een klacht over Leoni van de Water , dan dient de opdrachtgever deze klacht eerst schriftelijk in te dienen bij Leoni van de Water.
12.2 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt. 

12.3 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter. 

12.4 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

12.5 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers. 

ontvang de nieuwsbrief

De nieuwste events + een dosis sensual wisdom in je inbox