Menu

Privacyverklaring

Sensual Wisdom School respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “de website”): www.sensualwisdomschool.com
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Sensual Wisdom School, gevestigd te Prins Bernhardsingel 2, 1398CR Muiden, kvk-nummer: 70803358. 

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
– de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
– de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
– vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Sensual Wisdom School en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@sensualwisdomschool.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@sensualwisdomschool.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Leoni van de Water, info@sensualwisdomschool.com

Artikel 15 – Toeschrijving
Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order.

Privacy policy

Sensual Wisdom School respects the privacy of its website visitors, in particular their rights regarding the automatic processing of personal data. We have therefore formulated and implemented a policy on complete transparency with our customers regarding the processing of personal data, its purpose(s) and the possibilities to exercise your legal rights in the best possible way.

If you require any additional information about the protection of personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Until you accept the use of cookies and other tracking devices, we will not place any non-anonymised analytical cookies and / or tracking cookies on your computer, mobile phone or tablet.

With the continued visit of this website you accept these terms of use and you accept the use of cookies and other tracking systems, unless we have provided for another method of accepting cookies on our website.

The current available version of this privacy policy is the only version that applies while visiting our website until a new version replaces the current version.

Article 1 – Definitions
1. Website (hereinafter: “Website”) www.navigateontrust.com
2. Party responsible for processing personal data (hereinafter: “the controller”): Sensual Wisdom School, established at Eerste Atjehstraat 2d, 1094KL Amsterdam, The Netherlands, Chamber of Commerce number: 34356091.

Article 2 – Access to the website
Access to and use of the website are strictly personal. You will refrain from using the data and information of this website for your own commercial, political or advertising purposes, as well as for any commercial offers, in particular unsolicited electronic offers.

Article 3 – Website content  
All brands, images, texts, comments, illustrations (animated) images, video images, sounds and all the technical applications that can be used to operate this website and more generally all the components used on this website, are protected by the laws on intellectual property. Any reproduction, repetition, use or modification, by any means whatsoever, of all or just part of it, including technical applications, without the prior written permission of the controller, is strictly prohibited. The fact that the controller may not take immediate action against any infringement, can not be considered as a tacit consent, nor of a waiver of any right to prosecute the infringing party.

Article 4 – Management of the website
For the purpose of proper management of the site, the controller may at any time:
– suspend, interrupt, reduce or decline the access to the website for a particular category of visitors
– delete all information that may disrupt the functioning of the website or conflicts with national or international laws or is contrary to internet etiquette
– make the website temporarily unavailable in order to perform updates

Article 5 – Responsibilities
1. The controller is not liable for any failure, disturbances, difficulties or interruptions in the functioning of the website, causing the (temporary) inaccessibility of the website or of any of its functionalities. You, yourself, are responsible for the way you seek connection to our website. You need to take all appropriate steps to protect your equipment and data against hazards such as virus attacks on the Internet. Furthermore, you are responsible for which websites you visit and what information you seek.
2. The controller is not liable for any legal proceedings taken against you:
– because of the use of the website or services accessible via the Internet
– for violating the terms of this privacy policy
3. The controller is not liable for any damages that incur to you or third parties or your equipment, as a result of your connection to or use of the website and you will refrain from any subsequent (legal) action against the controller.
4. If the controller is involved in a dispute because of your (ab)use of this website, he is entitled to (re)claim all subsequent damages from you.

Article 6 – Collection of data
1. Your personal data will be collected by Sensual Wisdom School.
2. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’).
3. An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
4. The personal data that are collected on the website are used mainly by the collector in order to maintain a (commercial) relationship with you and if applicable in order to process your orders. They are recorded in an (electronic) register. 

Article 7 – Your rights regarding information
1. Pursuant to Article 13 paragraph 2 sub b GDPR each data subject has the right to information on and access to, and rectification, erasure and restriction of processing of his personal data, as well as the right to object to the processing and the right to data portability.
2. You can exercise these rights by contacting us at info@sensualwisdomschool.com.
3. Each request must be accompanied by a copy of a valid ID, on which you put your signature and state the address where we can contact you.
4. Within one month of the submitted request, you will receive an answer from us.
5. Depending on the complexity and the number of the requests this period may be extended to two months.

Article 8 – Legal obligations
1. In case of infringement of any law or regulation, of which a visitor is suspected and for which the authorities require the personal data collected by the collector, they will be provided to them after an explicit and reasoned request of those authorities, after which these personal data do not fall anymore under the protection of the provisions of this Privacy policy.
2. If any information is necessary in order to obtain access to certain features of the website, the controller will indicate the mandatory nature of this information when requesting these data.

Article 9 – Collected data and commercial offers
1. You may receive commercial offers from the collector. If you do not wish to receive them (anymore), please send us an email to the following address: info@sensualwisdomschool.com.
2. Your personal data will not be used by our partners for commercial purposes.   
3. If you encounter any personal data from other data subjects while visiting our website, you are to refrain from collection, any unauthorized use or any other act that constitutes an infringement of the privacy of the data subject(s) in question. The collector is not responsible in these circumstances.

Article 10 – Data retention
The collected data are used and retained for the duration determined by law.

Article 11 – Cookies
1. A cookie is a small text file placed on the hard drive of your electronic device upon visiting our website. A cookie contains data so you can be recognized as a visitor when you are visiting our website. It enables us to adjust to your needs and it facilitates you to log in on our website. When you visit our website, we inform you about the use of cookies. By continuing to use our website you accept its use, unless we ask permission by other means. Your consent is valid for a period of thirteen months.
2. We use the following types of cookies on our website:
– Functional cookies: like session and login cookies to collect session and login information.
– Anonymised Analytic cookies: to obtain information regarding the visits to our website, like numbers of visitors, popular pages and topics. In this way we can adjust our communication and information to the needs of our visitors. We can not see who visits our sites or from which personal device the visit has taken place.
3. Specifically, we use the following cookies on our website:
No other cookies
4. When you visit our website, cookies from the controller and / or third parties may be installed on your equipment.
5. For more information about using, managing and deleting cookies for each electronic device, we invite you to consult the following link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Article 12 – Imagery and products offered
You cannot derive any rights from the imagery that accompanies any offered product on our website.

Article 13 – Applicable Law
These conditions are governed by Dutch law. The court in the district where the collector has its place of business has the sole jurisdiction if any dispute regarding these conditions may arise, save when a legal exception applies.

Article 14 – Contact
For questions, product information or information about the website itself, please contact: Leoni van de Water, info@sensualwisdomschool.com

https://www.privacypolicies.com/live/cd089d48-1929-4f08-bff6-21ecbac65a85

Privacy Policy
Last updated: June 27, 2021

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation
The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions
For the purposes of this Privacy Policy:
– Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Sensual Wisdom School, Eerste Atjehstraat 2d.
Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
Country refers to: Netherlands
Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
– Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
Service refers to the Website.
Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit)
Website refers to Sensual Wisdom School, accessible from www.navigateontrust.com
You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data
While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:
– Email address
First name and last name
Usage Data

Usage Data
Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Tracking Technologies and Cookies
We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:
– Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
– Flash Cookies. Certain features of our Service may use local stored objects (or Flash Cookies) to collect and store information about Your preferences or Your activity on our Service. Flash Cookies are not managed by the same browser settings as those used for Browser Cookies. For more information on how You can delete Flash Cookies, please read “Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?” available at https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be “Persistent” or “Session” Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. Learn more about cookies: What Are Cookies?.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:
– Necessary / Essential Cookies
Type: Session Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.
Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies
Type: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.
Functionality Cookies
Type: Persistent Cookies
Administered by: Us
Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.

Use of Your Personal Data
The Company may use Personal Data for the following purposes:

– To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:
– With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
– For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
– With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
– With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
– With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside.
– With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data
The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data
Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions
If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement
Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements
The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:
– Comply with a legal obligation
– Protect and defend the rights or property of the Company
– Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
– Protect the personal safety of Users of the Service or the public
– Protect against legal liability

Security of Your Personal Data
The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children’s Privacy
Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites
Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy
We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the “Last updated” date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:
– By email: info@sensualwisdomschool.com

ontvang de nieuwsbrief

De nieuwste events + een dosis sensual wisdom in je inbox